Regulament

REGULAMENTUL CONCURSULUI Inventamatori ”

 

SECTIUNEA 1. Organizatorul

1.1. Organizatorul concursului “Inventamatori” (denumita in continuare „Concursul”) este S.C. 3M Romania SRL, societate comericala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Str. Menuetului nr 12, corp D, etaj 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr. J40/7829/97, CUI RO9843539, cont nr. RO04ABNA4100264100030542, deschis la RBS Bank-WTC, avand numarul de operator de date cu caracter personal – 28583, denumit in cele ce urmeaza „Organizator”.

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii, denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

 

SECTIUNEA 2. Durata si locul de desfasurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2. Concursul va incepe pe data de 02.07.2013 si va dura pana la data de 31.12.2013 (inclusiv).

 

SECTIUNEA 3. Dreptul de participare

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs persoane fizice nascute in Romania sau persoane juridice inregistrate in Romania („Participantii”) si care inscriu o inventie pe site-ul www.inventamatori.ro.

3.2. Nu pot participa la Concurs :

– Angajatii companiei S.C. 3M Romania S.R.L si ai distribuitorilor acesteia

– Angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament Oficial.

3.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Concurs, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide daca informeaza respectivul participant cu privire la aceasta decizie pe adresa de email.

3.6. Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest Concurs implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. Regulamentul oficial al Concursului

4.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati :

In urma unei solicitari telefonice la linia telefonica 021.310.05.84 (tarif normal) de luni pana vineri, intre orele 10:00-17.00 (exclusiv sarbatorile legale).

In urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Bucharest Business Park Str. Menuetului nr. 12, Corp D, etaj 3, Sector 1, 013713,

In format electronic, prin accesarea paginii de web www.inventamatori.ro  fiind disponibil oricarui participant, in perioada Concursului „Inventamatori”.

4.2. Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina web a Concursului, www.inventamatori.ro

 

SECTIUNEA 5. Mecanismul desfasurarii Concursului

5.1. Pentru a participa la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

1. Sa inscrie pe site-ul www.inventamatori.ro o inventie amatoare care le apartine.

2. Sa completeze toate rubricile din sectiunea “Inscrie o Inovatie” de pe site-ul www.inventamatori.ro

 

SECTIUNEA 6. Premiile

6.1. In cadrul concursului vor fi acordate 2 categorii de premii:

A. Premiul de participare, care consta intr-o carte semnata de Alexandru Mironov.

B. Premiul Concursului, acordat prin tragere la sorti o data la 3 luni, care consta intr-un articol despre inventie pe site-ul www.stiintasitehnica.com.

 

SECTIUNEA 7. Conditii de validitate si acordare a premiilor

7.1. Dupa inscrierea in Concurs fiecare Participant va fi contactat prin email in vederea acordarii premiului de participare. Acesta va trebui sa furnizeze adresa fizica, iar premiul de participare ii va fi trimis prin posta.

7.2. Stabilirea castigatorilor Premiului Concursului va fi facuta prin tragere la sorti o data la 3 luni .Castigatorii vor fi contactati pe email de catre un reprezentant al Organizatorului pentru anuntarea castigarii.

7.3. In situatia in care castigatorii nu vor putea fi contactati pe email din motive independente de Organizator, atunci acestia vor fi invalidati, iar premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

7.4. Lista cu numele castigatorilor va fi comunicata pe site-ul www.inventamatori.ro

7.5. Premiile ramase neacordate, din motive independente de Organizator, vor ramane in posesia Organizatorului.

 

SECTIUNEA 8 . TAXE SI IMPOZITE

8.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI A DREPTURILOR DE PROPRIETATE

9.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

9.2. Participantul la Concurs in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

9.3. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.

9.4. Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Organizatorul, trimitand o cerere scrisa, adresata Organizatorului, prin care sa solicite acest lucru.

9.5. Organizatorul, membrii juriului si companiile sau persoanele implicate in organizarea Concursului nu vor vinde sau valorifica in vreun fel informatii despre inventiile inscrise in concurs. Drepturile de proprietate ale acestor inventii raman ale detinatorilor lor de drept. Informatiile primite de Organizator de la detinatorii inventiilor vor fi folosite doar pentru promovarea acestora.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN

10.1. Prezentul Concurs poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 
 

UN PROIECT

ORGANIZATOR